Có 2 kết quả:

誅九族 zhū jiǔ zú ㄓㄨ ㄐㄧㄡˇ ㄗㄨˊ诛九族 zhū jiǔ zú ㄓㄨ ㄐㄧㄡˇ ㄗㄨˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to execute all of sb's relatives (as punishment) (old)

Từ điển Trung-Anh

to execute all of sb's relatives (as punishment) (old)