Có 2 kết quả:

諸君 zhū jūn诸君 zhū jūn

1/2

zhū jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Gentlemen! (start of a speech)
(2) Ladies and Gentlemen!