Có 2 kết quả:

猪流感 zhū liú gǎn豬流感 zhū liú gǎn

1/2

zhū liú gǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) swine influenza
(2) swine flu
(3) influenza A (H1N1)

zhū liú gǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) swine influenza
(2) swine flu
(3) influenza A (H1N1)