Có 2 kết quả:

猪婆龙 zhū pó lóng豬婆龍 zhū pó lóng

1/2

zhū pó lóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese alligator (Alligator sinensis)

zhū pó lóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese alligator (Alligator sinensis)