Có 2 kết quả:

竹篱笆 zhú lí bā竹籬笆 zhú lí bā

1/2

zhú lí bā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fence

zhú lí bā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fence