Có 2 kết quả:

主动脉 zhǔ dòng mài主動脈 zhǔ dòng mài

1/2

zhǔ dòng mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) aorta
(2) principal artery

zhǔ dòng mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) aorta
(2) principal artery