Có 1 kết quả:

煮豆燃萁 zhǔ dòu rán qí

1/1

zhǔ dòu rán qí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

burning beanstalks to cook the beans (idiom); to cause internecine strife