Có 3 kết quả:

主犯 zhǔ fàn煮飯 zhǔ fàn煮饭 zhǔ fàn

1/3

zhǔ fàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

culprit

zhǔ fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to cook

Một số bài thơ có sử dụng

zhǔ fàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to cook