Có 2 kết quả:

主顧 zhǔ gù ㄓㄨˇ ㄍㄨˋ主顾 zhǔ gù ㄓㄨˇ ㄍㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) client
(2) customer

Từ điển Trung-Anh

(1) client
(2) customer