Có 2 kết quả:

煮鍋 zhǔ guō煮锅 zhǔ guō

1/2

zhǔ guō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cooking pot

zhǔ guō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cooking pot