Có 2 kết quả:

主环 zhǔ huán主環 zhǔ huán

1/2

zhǔ huán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

primary ring

zhǔ huán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

primary ring