Có 2 kết quả:

主謂結構 zhǔ wèi jié gòu ㄓㄨˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ主谓结构 zhǔ wèi jié gòu ㄓㄨˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

subject-predicate construction

Từ điển Trung-Anh

subject-predicate construction