Có 2 kết quả:

駐港 zhù gǎng驻港 zhù gǎng

1/2

zhù gǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(abbr.) stationed in Hong Kong

zhù gǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(abbr.) stationed in Hong Kong