Có 2 kết quả:

助記方法 zhù jì fāng fǎ助记方法 zhù jì fāng fǎ

1/2

Từ điển Trung-Anh

mnemonic method

Từ điển Trung-Anh

mnemonic method