Có 1 kết quả:

柱梁 zhù liáng

1/1

zhù liáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pillar