Có 1 kết quả:

抓捕 zhuā bǔ

1/1

zhuā bǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to seize
(2) to capture