Có 2 kết quả:

专司 zhuān sī專司 zhuān sī

1/2

zhuān sī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

specialist (responsible some task)

zhuān sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

specialist (responsible some task)