Có 2 kết quả:

轉悲為喜 zhuǎn bēi wéi xǐ转悲为喜 zhuǎn bēi wéi xǐ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to turn grief into happiness (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to turn grief into happiness (idiom)