Có 2 kết quả:

轉變過程 zhuǎn biàn guò chéng转变过程 zhuǎn biàn guò chéng

1/2

Từ điển Trung-Anh

process of change

Từ điển Trung-Anh

process of change