Có 2 kết quả:

轉動 zhuǎn dòng转动 zhuǎn dòng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to turn sth around
(2) to swivel

Từ điển Trung-Anh

(1) to turn sth around
(2) to swivel