Có 2 kết quả:

轉會費 zhuǎn huì fèi转会费 zhuǎn huì fèi

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) transfer fee
(2) signing bonus
(3) sign-on bonus

Từ điển Trung-Anh

(1) transfer fee
(2) signing bonus
(3) sign-on bonus