Có 2 kết quả:

轉賣 zhuǎn mài转卖 zhuǎn mài

1/2

zhuǎn mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to resell

zhuǎn mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to resell