Có 2 kết quả:

轉文 zhuǎn wén转文 zhuǎn wén

1/2

zhuǎn wén [zhuǎi wén]

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(Internet) to repost (Tw)

Một số bài thơ có sử dụng

zhuǎn wén [zhuǎi wén]

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(Internet) to repost (Tw)