Có 1 kết quả:

篆工 zhuàn gōng

1/1

zhuàn gōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

craftsman engaged in carving characters