Có 2 kết quả:

轉矩 zhuàn jǔ转矩 zhuàn jǔ

1/2

zhuàn jǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

torque

zhuàn jǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

torque