Có 2 kết quả:

轉矩臂 zhuàn jǔ bì转矩臂 zhuàn jǔ bì

1/2

zhuàn jǔ bì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

torque arm

zhuàn jǔ bì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

torque arm