Có 2 kết quả:

撰录 zhuàn lù撰錄 zhuàn lù

1/2

zhuàn lù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to compile and record

zhuàn lù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to compile and record