Có 2 kết quả:

传略 zhuàn lüè傳略 zhuàn lüè

1/2

zhuàn lüè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

biographical sketch

zhuàn lüè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

biographical sketch