Có 2 kết quả:

轉輪 zhuàn lún转轮 zhuàn lún

1/2

zhuàn lún

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rotating disk
(2) wheel
(3) rotor
(4) cycle of reincarnation in Buddhism

zhuàn lún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rotating disk
(2) wheel
(3) rotor
(4) cycle of reincarnation in Buddhism