Có 2 kết quả:

轉去 zhuàn qù ㄓㄨㄢˋ ㄑㄩˋ转去 zhuàn qù ㄓㄨㄢˋ ㄑㄩˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to return
(2) to go back

Từ điển Trung-Anh

(1) to return
(2) to go back