Có 2 kết quả:

轉軸 zhuàn zhóu转轴 zhuàn zhóu

1/2

zhuàn zhóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

axis of rotation

Một số bài thơ có sử dụng

zhuàn zhóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

axis of rotation