Có 2 kết quả:

轉軸兒 zhuàn zhóur转轴儿 zhuàn zhóur

1/2

zhuàn zhóur

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 轉軸|转轴[zhuan4 zhou2]

zhuàn zhóur

giản thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 轉軸|转轴[zhuan4 zhou2]