Có 2 kết quả:

轉子 zhuàn zǐ转子 zhuàn zǐ

1/2

zhuàn zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rotor (electricity)

zhuàn zǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rotor (electricity)