Có 2 kết quả:

追本穷源 zhuī běn qióng yuán追本窮源 zhuī běn qióng yuán

1/2

Từ điển Trung-Anh

to trace sth back to its origin

Từ điển Trung-Anh

to trace sth back to its origin