Có 2 kết quả:

錐蟲病 zhuī chóng bìng ㄓㄨㄟ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ锥虫病 zhuī chóng bìng ㄓㄨㄟ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) trypanosomiasis
(2) trypanosomosis

Từ điển Trung-Anh

(1) trypanosomiasis
(2) trypanosomosis