Có 2 kết quả:

追蹑 zhuī niè ㄓㄨㄟ ㄋㄧㄝˋ追躡 zhuī niè ㄓㄨㄟ ㄋㄧㄝˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to follow the trail of
(2) to track
(3) to trace

Từ điển Trung-Anh

(1) to follow the trail of
(2) to track
(3) to trace