Có 2 kết quả:

桌机 zhuō jī桌機 zhuō jī

1/2

zhuō jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

desktop computer

zhuō jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

desktop computer