Có 2 kết quả:

酌处权 zhuó chǔ quán ㄓㄨㄛˊ ㄔㄨˇ ㄑㄩㄢˊ酌處權 zhuó chǔ quán ㄓㄨㄛˊ ㄔㄨˇ ㄑㄩㄢˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) discretion
(2) discretionary power

Từ điển Trung-Anh

(1) discretion
(2) discretionary power