Có 2 kết quả:

酌夺 zhuó duó酌奪 zhuó duó

1/2

zhuó duó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to make a considered decision

zhuó duó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to make a considered decision