Có 1 kết quả:

酌加 zhuó jiā ㄓㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to make considered additions