Có 2 kết quả:

濯錦以魚 zhuó jǐn yǐ yú ㄓㄨㄛˊ ㄐㄧㄣˇ ㄧˇ ㄩˊ濯锦以鱼 zhuó jǐn yǐ yú ㄓㄨㄛˊ ㄐㄧㄣˇ ㄧˇ ㄩˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to make the ugly beautiful (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to make the ugly beautiful (idiom)