Có 2 kết quả:

着陆场 zhuó lù chǎng著陸場 zhuó lù chǎng

1/2

Từ điển Trung-Anh

landing site

Từ điển Trung-Anh

landing site