Có 2 kết quả:

着陆点 zhuó lù diǎn著陸點 zhuó lù diǎn

1/2

zhuó lù diǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

landing site

zhuó lù diǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

landing site