Có 2 kết quả:

着衣 zhuó yī ㄓㄨㄛˊ ㄧ著衣 zhuó yī ㄓㄨㄛˊ ㄧ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to get dressed