Có 6 kết quả:

卓异 zhuó yì ㄓㄨㄛˊ ㄧˋ卓異 zhuó yì ㄓㄨㄛˊ ㄧˋ着意 zhuó yì ㄓㄨㄛˊ ㄧˋ著意 zhuó yì ㄓㄨㄛˊ ㄧˋ酌議 zhuó yì ㄓㄨㄛˊ ㄧˋ酌议 zhuó yì ㄓㄨㄛˊ ㄧˋ

1/6

Từ điển Trung-Anh

(1) (of talent) outstanding
(2) exceptional

Từ điển Trung-Anh

(1) (of talent) outstanding
(2) exceptional

Từ điển Trung-Anh

to act with diligent care

Từ điển Trung-Anh

to consider and discuss

Từ điển Trung-Anh

to consider and discuss