Có 2 kết quả:

斫營 zhuó yíng ㄓㄨㄛˊ ㄧㄥˊ斫营 zhuó yíng ㄓㄨㄛˊ ㄧㄥˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to attack a camp

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Trung-Anh

to attack a camp