Có 2 kết quả:

資料傳輸 zī liào chuán shū ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ资料传输 zī liào chuán shū ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ

1/2

Từ điển Trung-Anh

data transmission

Từ điển Trung-Anh

data transmission