Có 2 kết quả:

鯔魚 zī yú ㄗ ㄩˊ鲻鱼 zī yú ㄗ ㄩˊ

1/2

zī yú ㄗ ㄩˊ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cod

zī yú ㄗ ㄩˊ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cod