Có 1 kết quả:

紫菜苔 zǐ cài tái

1/1

zǐ cài tái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) purple cabbage
(2) Brassica campestris var. purpurea