Có 3 kết quả:

子級 zǐ jí子级 zǐ jí子集 zǐ jí

1/3

zǐ jí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

child (computing)

zǐ jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

child (computing)

zǐ jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

subset